De Alternatieve Man

Toen ik laatst een boek zat te lezen voor m’n scriptie kwam ik deze vraag tegen; wat betekent het voor jou om een man te zijn? Nu ben ik amper geïnteresseerd in alle sociologische en psychologische debatten over onderwerpen als gender en geslacht, maar zodra ik deze vraag las was ik toch wel benieuwd. En ik vond het antwoord van de respondent de moeite waard om te delen.

Lees verder “De Alternatieve Man”

Missing Turns in the Musical Journey of Discovery

The music lover I am I often talk to people about music. It is beautiful and interesting to see how everyone is involved with music in a different way. Music is something very personal. (If you haven’t seen it by the way, my personal reveal will be on 23 April.) Music can take you from deep wells, but it can also take you to great heights. I once said to someone that listening to music is a moment for yourself. He disagreed. According to him, it is a moment between you and the artist. A beautiful vision.

Lees verder “Missing Turns in the Musical Journey of Discovery”

Ontbrekende Afslagen in de Muzikale Ontdekkingsreis

De muziekliefhebber die ik ben praat ik vaak met mensen over muziek. Het is mooi en interessant om te zien hoe iedereen op een andere manier bezig is met muziek. Muziek is iets heel persoonlijks. (Mocht je het overigens nog niet gezien hebben; mijn persoonlijke onthulling komt op 23 april.) Muziek kan je uit diepe putten trekken, maar ook naar grote hoogtes doen stijgen. Ooit zei ik tegen iemand dat muziek luisteren een moment voor jezelf is. Hij was het er niet mee eens. Volgens hem was het een moment tussen jou en de artiest. Een mooie visie.

Lees verder “Ontbrekende Afslagen in de Muzikale Ontdekkingsreis”

The Illusion of Control

My enthusiasm had turned into nervousness. When I was working on my website last Tuesday, I was looking forward to share it. But when I put it online I felt some tension. It felt like when I wore my bandana for the first time (it’s been a while since I’ve worn them to be honest); you go in public, but your appearance is difference than normal. You like to show yourself in a way you like, but not in a way others are used to. Not everyone will understand and that might lead to negative and possibly even hurtful reactions. The advantage is that this time I largely controlled it myself. By the way, maybe I should wear my bandana again.

Lees verder “The Illusion of Control”

De Illusie van Controle

Mijn enthousiasme was veranderd in nervositeit. Toen ik vorige week dinsdag bezig was met de website had ik er zin in, maar toen ik het dinsdagavond laat online zette voelde ik toch wel spanning. Het voelde weer even net als de eerste keer dat ik een bandana droeg (wat overigens alweer even geleden is); je gaat in het openbaar, maar anders dan normaal. Je laat jezelf zien op een manier die je zelf graag wilt, maar die anderen niet per se van je zijn gewend. Niet iedereen zal het begrijpen en dat kan leiden tot negatieve en mogelijk kwetsende reacties. Het voordeel is dat ik dat deze keer grotendeels in eigen hand had. Trouwens, misschien moet ik mijn bandana weer eens dragen.

Lees verder “De Illusie van Controle”

I need so-oh-omething good..

First of all; my apologies that I start talking about it. I know you’ve heard about it more than enough by now. But I can’t avoid talking about it in some of my posts, like in this one. I’m getting a bit tired about the c-word on all those news pages, so I don’t use the word myself. I think people need something good, something positive. And that’s what I want to talk about.

Lees verder “I need so-oh-omething good..”

I need so-oh-omething good.. [NL]

Allereerst; excuses dat ik het hier aankaart. Ik weet dat je er inmiddels wel genoeg van hebt. Maar in sommige berichten ontkom ik er niet aan, zoals in deze. Ik word zelf inmiddels ook wel moe van het C-woord in het nieuws, dus ik spreek het ook niet uit. Volgens mij hebben veel mensen behoefte aan iets goeds, iets positiefs. En daar wil ik het wel over hebben.

Lees verder “I need so-oh-omething good.. [NL]”

The Power of Silence… Welcome

I look in the classroom. The silence now lasts ten seconds already. The little noise that was still there when I closed the door has disappeared.  Fifteen seconds. I look at every student. My face has a serious look. Twenty seconds. Some students look at each other. The long silence causes discomfort for some. Twenty-five seconds. Some students can’t suppress an uncomfortable smile. They eagerly await what will happen next. I completely control them by saying nothing. If you can drop a silence and you are the only one who feels comfortable with it, then you are in control of the conversation. Thirty seconds of silence. My face changes from a surly serious look to a smile and I start. “Welcome…”

Lees verder “The Power of Silence… Welcome”

De Kracht van Stilte… Welkom

Ik kijk de klas in. Tien seconden duurt de stilte inmiddels. Het kleine beetje geroezemoes dat nog aanwezig was toen ik de deur sloot is inmiddels verdwenen. Vijftien seconden. Ik kijk elke leerling aan. M’n gezicht heeft een serieuze blik. Twintig seconden. Sommige leerlingen beginnen elkaar aan te kijken. De lange stilte zorgt bij een aantal voor een klein beetje ongemakkelijkheid. Vijfentwintig seconden. Sommige leerlingen kunnen een ongemakkelijk lachje niet onderdrukken. Gespannen wachten ze af wat er gaat gebeuren. Ik heb ze volledig in mijn macht door niks te zeggen. Als je een stilte kan laten vallen en je de enige bent die zich daar gemakkelijk bij voelt, dan heb je de macht over het gesprek. Dertig seconden stilte. Mijn gezicht verandert van de norse serieuze blik in een glimlach en ik begin. “Welkom…”

Lees verder “De Kracht van Stilte… Welkom”